English Teacher / Ethics and Religious Education Teacher / 牧民工作者